všeobecné Obchodní podmínky půjčovny lodí samba  s.r.o.

Půjčovna lodí Samba s.r.o. dále jen "půjčovna"

I. Objednávka, rezervace a platba

1. Objednávku nájmu vodáckého vybavení nebo jiného sportovního vybavení provede nájemce přes webový formulář na stránkách www.pujcovna-lodi.cz, e-mailem nebo telefonicky.

2. Přijatou objednávku půjčovna co nejdříve potvrdí a tím objednané vybavení nájemci na daný termín závazně zarezervuje. Půjčovna si vyhrazuje právo přijatou objednávku odmítnout.

3. Po provedení rezervace s platbou předem (Economy) musí nájemce uhradit rezervační poplatek („záloha“) ve výši 100 % z celkové výše nájemného. Zálohu je nutno uhradit do 14 dnů od provedení rezervacenejpozději však 3 dny před počátkem nájmu. Platbu zálohy lze provést bankovním převodem na účet půjčovny. Číslo účtu, variabilní symbol a požadovanou částku obdrží nájemce emailem spolu s potvrzením rezervace. Pokud se vybavení rezervuje méně než 3 dny před začátkem nájmu a u rezervací s platbou na místě (Flexi), nájemce zálohu neplatí.

4. Doplatek nájemného uhradí nájemce hotově při převzetí vodáckého vybavení a uzavření nájemní smlouvy. Platit kartou lze pouze v konkrétních loděnicích:

 • Sázava - Ledeč nad Sázavou, Horka, Zruč nad Sázavou, Zliv, Kácov, Český Šternberk, Ledečko, Sázava, Zlenice, Týnec nad Sázavou
 • Otava - Sušice
 • Lužnice - Suchdol nad Lužnicí
 • Ohře - Karlovy Vary

5. V případě zrušení rezervace bude rezervační poplatek vrácen po odečtení storno poplatků dle storno podmínek v bodu II. Odst. 1.

II. Zrušení a změna rezervace

1. Zrušení rezervace ze strany nájemce:

Rezervaci na všech řekách může nájemce zrušit buď telefonicky na tel.: +420 604 904 737 nebo e-mailem na info@pujcovna-lodi.cz. Při zrušení rezervace nebo její části ze strany nájemce je tento povinen uhradit storno poplatek, dle storno podmínek uvedených v tabulce níže.

Storno poplatky z ceny nájmu vybavení:

při zrušení rezervace 2 a více dní před začátkem nájmu lodí0 %
při zrušení rezervace s platbou na místě (Flexi) 1-0 dní před začátkem nájmu lodí0 %
při zrušení rezervace s platbou předem (Economy) 1-0 dní před začátkem nájmu lodí100 % z ceny
při předčasném ukončení nájmu lodí v průběhu plavby100 % z ceny

Cenou nájmu vybavení se zde rozumí cena za pronájem rezervovaného vybavení dle deníku.

2. Změna rezervace ze strany nájemce:

Rezervaci může nájemce po dohodě s Půjčovnou změnit, a to telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu.
Dojde-li během změny rezervace ke snížení počtu objednaných lodí nebo ke zkrácení délky pronájmu, bude storno poplatek vypočítán ze zrušené části rezervace (tedy z rozdílu ceny mezi původní a upravenou objednávkou) dle tabulky čl. II., bod 1.

Příklad: Nájemce si objednal 1 loď na 2 dny za cenu 880 Kč. Poté objednávku změní - zkrátí ji pouze na jeden den (530 Kč). Storno poplatek se v tom případě počítá ze základu 350 Kč (880-530) a jeho výše (%) se odvíjí od toho, jak dlouho dopředu nájemce rezervaci změní.

3. Zrušení a změna rezervace ze strany Půjčovny lodí Samba s.r.o.

Půjčovna si vyhrazuje právo zrušit rezervaci v případě, že nájemce včas neuhradil zálohu.
V případě nesplavnosti vybraného úseku řeky (z důvodů vysokého nebo naopak nízkého vodního stavu) bude půjčovna nájemce o této skutečnosti neprodleně informovat. V případě, že bude splavný jiný úsek řeky, bude rezervace po vzájemné dohodě přesunuta na tento úsek. V případě, že plavbu nelze realizovat nikde na dané řece, bude smlouva po dohodě obou stran buď zrušena nebo přesunuta na jinou řeku. V případě zrušení objednávky ze strany půjčovny z důvodu nesplavnosti řeky dostane nájemce zpět uhrazenou zálohu. V případě předčasného ukončení výpůjčky z důvodu nastání sucha nebo povodní, vrátí půjčovna nevyužitou část nájemného. Nevyužitá část nájemného se spočítá tak, že se od celkové částky nájemného odečte nájemné za využité dny dle ceníku. Každý započatý den se počítá za využitý.

Limity nesplavnosti:

Limity nesplavnosti se řídí podle limitů uvedených pro daný úsek na www.vodackanavigace.cz

III. Nájem vybavení

1. Smlouva o nájmu a převzetí vodáckého vybavení

Podpisem smlouvy o nájmu vodáckého vybavení vzniká nájemci právo na dočasné užívání objednaného vodáckého vybavení v termínu uvedeném v nájemní smlouvě. Pro uzavření smlouvy a převzetí vybavení je nájemce povinen předložit platný občanský průkaz nebo cestovní pas. Bez těchto dokladů nemůže být předmět nájmu předán! Vodácké vybavení bude nájemci předáno ihned po podpisu nájemní smlouvy. Při převzetí vybavení je nájemce povinen zkontrolovat předmět nájmu. Svým podpisem potvrzuje, že vodácké vybavení převzal v pořádku, na dobu určitou, uvedenou ve smlouvě.

2. Čas a místo převzetí a vrácení vybavení

Předání objednaného vybavení se uskuteční v místě uvedeném v rezervaci. V loděnici si může nájemce vybavení vyzvednout kdykoli v otevírací době loděnice. Mimo loděnici předá pronajímatel nájemci vybavení v předem sjednaný čas. Nájemce je povinnen vrátit pronajaté vybavení poslední den nájmu nejpozději do 18:00 v místě uvedeném ve smlouvě. V případě pozdního vrácení vodáckého vybavení je nájemce povinen zaplatit půjčovně smluvní pokutu ve výši 300,- Kč za každou započatou hodinu. V případě, že bude vodácké vybavení vyzvednuto nebo vráceno v jiném, než ujednaném místě ve smlouvě, je nájemce povinen uhradit náklady spojené s dopravou vybavení z/do tohoto místa. Při zahájení nebo ukončení nájmu lodí v loděnici je doprava lodí zdarma (s výjimkou Vrcovic a Písku, kde se platí manipulační poplatek). Podmínkou bezplatné dopravy je dodržení níže uvedených časů vrácení. V případě zahájení nebo ukončení nájmu na jiném místě je nájemce povinen uhradit dopravu z/do tohoto místa dle ceníku.

3. Povinnosti nájemce ve vztahu k užívání vybavení

Předmět nájmu (vodácké vybavení) je nájemce povinen užívat výlučně k účelu, k němuž je předmět nájmu určen. Dále je nájemce povinen s předmětem nájmu zacházet tak, aby na předmětu nájmu nevznikla škoda. O případném vzniku škody musí nájemce bezodkladně informovat pronajímatele. Nájemce není oprávněn na předmětu nájmu provádět jakékoliv úpravy bez předchozího výslovného souhlasu pronajímatele. Nájemce je povinen chovat se tak, aby sobě ani třetí osobě nezpůsobil škodu či jinou újmu.

4. Ztráta nebo poškození vodáckého vybavení

Vodácké vybavení musí být vráceno čisté, kompletní a nepoškozené. Pokud vodácké vybavení nebude vráceno v pořádku, je nájemce povinen zaplatit částku, odpovídající nákladům na opravu, případně koupi nového vodáckého vybavení (vyjma poškození, které je kryto "Pojištěním proti poškození vodáckého vybavení", viz čl. IV, nebo v případě krádeže lodí, kryté Příplatkem "Pojištění proti krádeži lodí", viz č. V).

5. Dohoda o uznání závazku

V případě, že nebude nájemce schopen uhradit způsobenou škodu nebo smluvní pokutu za pozdní vrácení lodí hotově při vrácení lodí, je povinen podepsat na místě dohodu o uznání dluhu a provést úhradu dlužné částky bezhotovostním převodem na účet společnosti Půjčovna lodí Samba s.r.o. a to nejpozději do 14 dnů ode dne skončení nájemního vztahu.

IV. Pojištění proti poškození vodáckého vybavení

1. Pojištění proti poškození vodáckého vybavení je zahrnuto v ceně nájmu. V případě poškození či zničení vodáckého vybavení nehradí nájemce plnou cenu vodáckého vybavení, ale pouze spoluúčast dle následující tabulky.

vybavení úplné zničení (Kč) částečné poškození (dle rozsahu poškození) (Kč) ztráta (Kč)
    
 kanoe Samba 2-místná2 000500 - 1 00025 600
 kanoe Samba 3-místná2 000500 - 1 00027 600
 nafukovací kanoe Baraka4 0001 000 - 2 00037 590
 raft čtyřmístný6 0001 000 - 3 00035 800
 raft šestimístný6 0001000 - 3 00041 290
 kajak4 0001 00027 000
 paddleboard4 0001 000 - 2 00010 000
 pádlo na paddleboard3002001 500
 pádlo10050600
 vesta10050750 
 barel10050550
 pumpa 200100 - 200800 
helma1 500500 - 1 5002 000
neoprenové kalhoty1 5005002 000
neoprenové boty1 1005001 600
 vodácká bunda1 5005002 000
 lanko se zámečkem200100250

Úplným zničením vybavení se rozumí takové poškození vybavení, že toto vybavení nebude možné opravou uvést do původního stavu nebo stavu velmi blízkého původního stavu.

Částečným poškozením vybavení se rozumí změna vzhledu, tvaru nebo funkce vybavení, kterou bude po opravě možné uvést do stavu umožňujícího obvyklé užívání vybavení.

2. "Pojištění proti poškození vodáckého vybavení" se nevztahuje především na:

 • Ztrátu nebo krádež vybavení (vybavení, jakkoliv poškozené, je vždy nutné vrátit!).
 • Úmyslné poškození vybavení (např. záseky sekerou, sezení na vestě).
 • Poškození vybavení ohněm nebo cigaretami (zejména plovací vesty a nafukovací lodě je nutno chránit před propálením).
 • Prasknutí nafukovacích lodí působením tepla nebo slunce (rafty je třeba na břehu VŽDY upustit, aby kvůli teplu nepraskly).
 • Poškození vybavení na jezu, který je v mapce, kterou nájemce obdrží spolu s vybavením, označený jako nebezpečný nebo nesjízdný.
 • Poškození pádel při přenášení lodí (pádla se nesmí používat tak, že by byla provléknuta madly lodi a loď se na nich nesla. Pádla se tímto způsobem snadno ohnou a zničí).

V. Příplatek "Pojištění proti krádeži lodí"

1. Nájemce je oprávněn nad rámec sjednaného nájemného uhradit příplatek "Pojištění proti krádeži lodí". Výše příplatku "Pojištění proti krádeži lodí" je 10 % z ceny nájemného před započtením slev a bez započtení ceny dopravy a ceny za převoz bagáže. Příplatek se vztahuje pouze na krádež lodí (kanoí nebo raftů), nikoliv ostatního vybavení (koloběžky, pádla, vesty, barely apod.). Pokud nájemce uhradí tento příplatek, tak v případě krádeže lodě nehradí plnou cenu, ale pouze sníženou sazbu spoluúčasti podle odst. 2 Spoluúčast.

2. Spoluúčast

  plná cena vybavení (Kč) snížená úhrada za ztrátu při "Pojištění proti krádeži lodí" (Kč)
 kanoe Samba 25 600 4 000
 nafukovací kanoe Baraka 37 590 5 000
 čtyřmístný raft 35 800 5 000
 šestimístný raft 41 290 6 000
 kajak 27 000 4 000
 paddleboard 10 000 3 000


3. Podmínky platby snížené úhrady za ztrátu

Sníženou úhradu lze uplatnit pouze v případě, že budou lodě v době, kdy nebudou pod dohledem nájemce, zabezpečeny zámkem a bezprostředně po krádeži nahlásí nájemce událost Policii ČR a sepíše s ní protokol. Ocelové lanko se zámkem je možné si zapůjčit od půjčovny společně s loděmi.

VI. Podmínky služby převoz zavazadel

1. Na řekách Sázava, Otava a Ohře si může nájemce nejpozději 2 dny před začátkem nájmu objednat službu převoz zavazadel. Cena služby se řídí ceníkem.

2. Každé převážené zavazadlo musí vážit maximálně 15 kg a musí mít takový tvar, aby se s ním dalo dobře manipulovat a nehrozilo oddělení některé jeho části. Jinak může půjčovna odmítnout zavazadlo převézt. Nájemce je povinen předat zavazadla k převozu do 10 hodin a vyzvednout si zavazadla v dalším kempu do 18 hodin. V případě pozdního vyzvednutí zavazadel je nájemce povinen zaplatit půjčovně smluvní pokutu ve výši 300,- Kč za každou započatou hodinu.

3. Půjčovna se zavazuje převézt zavazadla na smluvené místo do 16 hodin. V případě poškození nebo ztráty zavazadla může nájemce nárokovat náhradu škody do maximální výše 1 000 Kč.

4. Služba převoz zavazadel je poskytována pouze mezi vybranými kempy, vedenými na www.pujcovna-lodi.cz a pouze v měsících červen, červenec a srpen.

5. Služba převoz zavazadel je poskytována pouze tomu, kdo má pronajaté lodě od Půjčovny lodí Samba.

VII. Pronájem koloběžek

1. Podmínky pronájmu koloběžek (rezervace, storno poplatky, nájem vybavení) jsou stejné jako podmínky pronájmu vodáckého vybavení uvedené v odst. I, II a III.

2. V tabulce níže jsou uvedeny částky, které je nájemce povinen uhradit při krádeži/ztrátě koloběžky, jejím zničení či poškození.

 • plná cena vybavení 8 890 Kč
 • úplné zničení 3 000 Kč
 • částečné poškození 200 - 2 000 Kč (dle rozsahu poškození)

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Zapůjčené vodácké vybavení užívá nájemce na vlastní nebezpečí. Půjčovna lodí Samba nenese žádnou odpovědnost za škody na zdraví nebo na majetku nájemce nebo třetích osob vzniklých v souvislosti s užíváním zapůjčeného vodáckého vybavení.

2. Půjčovna neručí za vodotěsnost zapůjčených barelů. Cenné věci doporučuje před uložením do barelu raději zabalit do vodotěsných obalů.

3. Společnost Půjčovna lodí Samba s.r.o. je oprávněna kdykoli měnit tyto obchodní podmínky. Platnosti nabývají okamžikem zveřejnění na internetových stránkách a nově uzavřené smlouvy se budou řídit vždy podmínkami platnými v době uzavření těchto smluv.

4. Eventuální neplatnost jednotlivých ustanovení nemá vliv na celkovou platnost těchto obchodních podmínek.

5. Objednáním nájmu vybavení vyjadřuje nájemce souhlas s těmito obchodními podmínkami.

6. Součástí těchto obchodních podmínek ceník nájmu lodí na Sázavě, ceník nájmu lodí na Otavě, ceník nájmu lodí na Lužnici, ceník nájmu lodí na Ohři a ceník nájmu lodí na Moravě.

V Českém Šternberku 28.3.2022