Aktuálně v Sambě

Máme pro vás hotový kalendář jarních akcí - odemykání řek a vypouštění přehrad, kterých se účastníme. Kalendář si můžete prohlédnout tady.

Ahoj Vodáci!
Loděnice jsou zazimované. Lodě si můžete zapůjčit v Českém Šternberku, ale i tam je potřeba předchozí rezervace. Lodě vám po předchozí domluvě můžeme dovézt i na jiná místa (s poplatkem za dopravu dle ceníku).

Po sezoně jsme opět zahájili výprodej použitých vodáckých pádel, vest a kanoí za výhodné ceny. Více tady.

Více aktualit

Půjčovna lodí SAMBA

Obchodní podmínky půjčovny lodí SAMBA s.r.o.

I. Podmínky objednávky, rezervace a platby

1. Doporučujeme provést v předstihu rezervaci vodáckého vybavení na Vámi vybraný termín, telefonicky nebo přes webový formulář na stránkách www.pujcovna-lodi.cz. Po provedení rezervace je potřeba uhradit rezervační poplatek („záloha“) ve výši 50% z celkové výše nájemného. Rezervační poplatek zaplaťte prosím do 31.3. (při objednání do 16.3.) nebo do 14 dnů od provedení rezervace nájmu, pokud rezervujete lodě později, nejpozději však 3 dny před počátkem nájmu.

2. Uhrazením rezervačního poplatku vyjadřujete souhlas s těmito obchodními podmínkami, především se storno podmínkami uvedenými v článku III. odst. 1. Zároveň Vám po připsání rezervačního poplatku na náš účet vzniká právo na dočasné užívání objednaného vodáckého vybavení v termínu uvedeném v rezervaci.

3. Pokud si vodácké vybavení zarezervujete méně než 3 dny před začátkem nájmu, zaplatíte celou částku nájemného hotově při převzetí lodí - rezervační poplatek v tom případě neposílejte na náš účet.

4. Doplatek nájemného zaplatíte hotově při převzetí vodáckého vybavení a uzavření nájemní smlouvy. Na provozovnách Půjčovny lodí Samba nelze platit kartou.

5. V případě zrušení rezervace Vám bude rezervační poplatek vrácen dle storno podmínek v bodu III. odst 1.

II. Způsob platby rezervačního poplatku

1. Platbu rezervačního poplatku, prosím, proveďte převodem na náš účet. Vždy nezapomeňte uvést variabilní symbol, abychom byli schopni platbu identifikovat. Číslo účtu, variabilní symbol a požadovanou částku obdržíte emailem spolu s potvrzením rezervace.

III. Zrušení objednávky

1. Storno podmínky - Odstoupení od smlouvy z Vaší strany:
Vaši rezervaci můžete zrušit buď telefonicky na tel.: +420 604 904 737  nebo e-mailem na: info@pujcovna-lodi.cz.
Storno poplatky z celkové ceny nájmu:

Storno poplatky z celkové ceny nájmu:  
při zrušení rezervace 5 a více dní  před začátkem nájmu lodí 0%
při zrušení rezervace 4-2 dny před začátkem nájmu lodí 20%
z ceny minimálně však 200,- Kč za objednávku
při zrušení rezervace 1-0 dní před začátkem nájmu lodí 50% z ceny
 

V případě, že společně s rezervací lodí uzavřete i "Pojištění storna" (viz čl. IV.), storno poplatek neplatíte. 

2: Odstoupení od smlouvy ze strany Půjčovny lodí Samba s.r.o.

V případě nesplavnosti Vámi vybraného úseku řeky (z důvodů vysokého nebo naopak nízkého vodního stavu) Vás bude Půjčovna lodí Samba o této skutečnosti neprodleně informovat. V případě, že bude splavný jiný úsek Vámi vybrané řeky, bude Vaše smlouva po vzájemné dohodě přesunuta na tento úsek. V případě, že plavbu nelze realizovat nikde na dané řece, bude smlouva po dohodě s Vámi buď zrušena nebo přesunuta na jinou řeku. V případě zrušení smlouvy ze strany Půjčovny lodí Samba z důvodu nesplavnosti celé řeky získáte poukaz ve výši 100% zaplacené částky na nájem lodí v jiném termínu, nebo poukaz ve výši odpovídající části celkové částky, pokud už plavba započala.

                                        
Limity nesplavnosti:

Limity nesplavnosti se řídí podle limitů uvedených pro daný úsek na www.vodackanavigace.cz.

IV: Příplatek "Pojištění storna"

 1. Při uzavírání rezervační smlouvy jste oprávněni si sjednat "Pojištění storna".Cena pojištění činí 10% z ceny nájmu, před započtením slev a bez započtení ceny dopravy.
 2. Výše příplatku "Pojištění storna" činí 10% z celkové výše nájemného, před započtením slev a bez započtení ceny dopravy.
 3. V případě, že zrušíte celou rezervaci nebo část rezervace před zahájením plavby, vrátí Vám Půjčovna lodí Samba zaplacený rezervační poplatek.
 4. V případě, že zrušíte nájemní smlouvu v průběhu plavby, vrátí Vám Půjčovna lodí Samba část uhrazeného nájmu po odečtení využitých dní. Každý započatý den nájmu je považován za využitý. V případě, že lodě předčasně vrátíte mimo loděnice Samba, je třeba vždy uhradit dopravu lodí dle ceníku.
 5. Uhrazený příplatek zůstává vždy Půjčovně lodí Samba.
 6. Příplatek "Pojištění storna" je třeba hradit současně s platbou rezervačního poplatku dle čl. II.

V. Převzetí a vrácení vodáckého vybavení


1. Smlouva o nájmu vodáckého vybavení

Vodácké vybavení Vám bude zapůjčeno po podpisu smlouvy o nájmu vodáckého vybavení. Podpisem smlouvy o nájmu vyjadřujete souhlas s těmito obchodními podmínkami. Zároveň Vám vzniká právo na dočasné užívání objednaného vodáckého vybavení v termínu uvedeném v nájemní smlouvě.

2. Převzetí vodáckého vybavení

Pro převzetí vodáckého vybavení je nutné předložení platného občanského průkazu, nebo cestovního pasu! Bez těchto dokladů nemůže být předmět nájmu předán! Při převzetí vodáckého vybavení zkontrolujte předmět nájmu. Svým podpisem potvrzujete, že jste si vodácké vybavení v pořádku převzali na dobu určitou, uvedenou ve smlouvě.

3. Povinnosti nájemce

Předmět nájmu (vodácké vybavení) je nájemce povinen užívat výlučně k účelu, k němuž je předmět nájmu určen. Dále je nájemce povinen s předmětem nájmu zacházet tak, aby na předmětu nájmu nevznikla škoda. O případném vzniku škody musí nájemce bezodkladně informovat pronajímatele – Půjčovnu lodí Samba. Nájemce není oprvávněn na předmětu nájmu provádět jakékoliv úpravy bez předchozího výslovného souhlasu pronajímatele. Nájemce je povinen chovat se tak, aby sobě ani třetí osobě nezpůsobil škodu či jinou újmu.

4. Čas převzetí/vrácení vybavení

Objednané  vodácké vybavení Vám bude předáno na dohodnutém místě první den nájmu ráno (mezi 9. a 12. hodinou dle dohody). V loděnicích Půjčovny lodí Samba Vám vydáme resp. můžete vrátit  vodácké vybavení kdykoli v otevírací době loděnice. Otevírací doba loděnic je uvedena na www.pujcovna-lodi.cz.

Při zahájení nebo ukončení nájmu lodí na těchto místech je doprava lodí zdarma (s výjimkou Vrcovic a Písku, kde se platí manipulační poplatek). Podmínkou bezplatné dopravy je dodržení výše uvedených časů vrácení. V případě zahájení nebo ukončení nájmu na jiném místě je nájemce povinen uhradit dopravu z/do tohoto místa dle ceníku

5. Vrácení vodáckého vybavení

Vrácení vodáckého vybavení proběhne poslední den Vašeho nájmu nejpozději do 18:00 v některé z loděnic Půjčovny lodí Samba nebo na jiném předem dohodnutém místě. V případě pozdního vrácení  vodáckého vybavení je nájemce povinen zaplatit Půjčovně lodí Samba smluvní pokutu ve výši 300,- Kč za každou započatou hodinu. V případě, že bude vodácké vybavení vyzvednuto nebo předáno v jiném, než ujednaném místě ve smlouvě, je nájemce povinen uhradit náklady spojené s dopravou z/do tohoto místa.

6. Ztráta nebo poškození vodáckého vybavení

Vodácké vybavení musí být vráceno čisté, kompletní a nepoškozené. Pokud vodácké vybavení nebude vráceno v pořádku, je nájemce povinen zaplatit částku, odpovídající nákladům na opravu, případně koupi nového vodáckého vybavení (vyjma poškození, které je kryto "Pojištěním proti poškození vodáckého vybavení", viz čl. VIII, nebo v případě krádeže lodí, kryté Příplatkem "Pojištění proti krádeži lodí", viz č. VIII).

7. Dohoda o uznání závazku

V případě, že nebudete schopen/na uhradit způsobenou škodu nebo smluvní pokutu za pozdní vrácení lodí hotově při vrácení lodí, jste povinen/na podepsat na místě dohodu o uznání dluhu a provést úhradu dlužné částky bezhotovostním převodem na účet společnosti Půjčovna lodí Samba s.r.o. a to nejpozději do 14 dnů ode dne skončení nájemního vztahu. Nebude-li tato úhrada z Vaší strany provedena, bude dlužná částka vymáhána soudní cestou.
 

VI. Pojištění proti poškození vodáckého vybavení - ZDARMA (zahrnuto v ceně nájmu)

1. V případě poškození, či zničení vodáckého vybavení NEHRADÍTE plnou cenu vodáckého vybavení, ale pouze spoluúčast dle následující tabulky.

  Kanoe
SAMBA
Nafukovací kanoe
RIO / BARAKA
Raft 4 a 6 Pádlo Vesta Barel Lanko se zámečkem
úplné zničení 2000 4000 6000 100 Kč 100 Kč 100 Kč 200 Kč
částečné poškození 500-1000
(dle rozsahu poškození)
1000-2000
(dle rozsahu poškození)
1000-3000
(dle rozsahu poškození)
50 50 50 200
 

Úplným zničením vybavení se rozumí takové poškození vybavení, že toto vybavení nebude možné opravou uvést do původního stavu nebo stavu velmi blízkého původního stavu.

Částečným poškozením vybavení se rozumí především změna barvy, tvaru nebo povrchu vybavení, ušpinění vybavení, nebo dočasné znemožnění užívání vybavení v půjčovně a to takové, že po opravě bude možné uvést vybavení do stavu umožňujícího jeho obvyklé užívání.


2. "Pojištění proti poškození vodáckého vybavení" se nevztahuje na:

 • Ztrátu nebo krádež vybavení (vybavení, jakkoliv poškozené, je vždy nutné vrátit!).
 • Úmyslné poškození vybavení (např. záseky sekerou).
 • Poškození vybavení ohněm nebo cigaretami (plovací vesty nebo nafukovací lodě lze snadno propálit).
 • Prasknutí nafukovacích lodí působením tepla nebo slunce (rafty je třeba na břehu VŽDY upustit, aby kvůli teplu nepraskly).
 • Poškození vybavení na jezu, který je v mapce, kterou od nás dostanete, označený jako nebezpečný nebo nesjízdný.
 • Poškození pádel při přenášení lodí (pádla nikdy nepoužívejte tak, že byste je provlékli madly lodi a lodě na nich nosili. Pádla se tímto způsobem snadno ohnou a zničí).

VII. Příplatek "Pojištění proti krádeži lodí"

1. Jste oprávněn/a nad rámec sjednaného nájemného uhradit příplatek "Pojištění proti krádeži lodí". Výše příplatku "Pojištění proti krádeži lodí" je 10% z ceny nájemného před započtením slev a bez započtení ceny dopravy. Příplatek se vztahuje pouze na krádež lodí (kanoí nebo raftů), nikoliv ostatního vybavení (pádla, vesty, barely apod.)Pokud uhradíte tento příplatek, tak v případě krádeže lodě nehradíte plnou cenu, ale pouze sníženou sazbu spoluúčasti podle odst. 2 Spoluúčast.

2. Spoluúčast

  Kanoe
SAMBA
Nafukovací kanoe
RIO / Baraka
Malý raft Velký raft Kajak
Plná cena vybavení 19 600 19 800 19 990 27 390 Kč 14 500 - 24 700 Kč
dle typu
Snížená úhrada za ztrátu při
"Pojištění proto krádeži lodí"
4 000 5 000 5 000 6 000 3 000 - 6 000
dle typu


3. Podmínky platby snížené úhrady za ztrátu

Sníženou úhradu lze uplatnit pouze v případě, že budou lodě v době, kdy nebudou pod Vaším dohledem, zabezpečeny zámkem a bezprostředně po krádeži událost nahlásíte Policii ČR a sepíšete s ní protokol. Ocelové lanko se zámečkem je možné si zapůjčit od Půjčovny lodí Samba společně s loděmi.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Zapůjčené vodácké vybavení užíváte na vlastní nebezpečí. Půjčovna lodí Samba nenese žádnou odpovědnost za škody na zdraví nebo na majetku nájemce nebo třetích osob vzniklých v souvislosti s užíváním zapůjčeného vodáckého vybavení.

2. Půjčovna neručí za vodotěsnost zapůjčených barelů. Cenné věci před uložením do barelu raději zabalte do vodotěsných obalů.

3. Společnost Půjčovna lodí Samba s.r.o. je oprávněna kdykoli měnit tyto obchodní podmínky. Platnosti nabývají okamžikem zveřejnění na internetových stránkách a nově uzavřené smlouvy se budou řídit vždy podmínkami platnými v době uzavření těchto smluv.

4. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí těmito všeobecnými podmínkami, zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a dále zákonem č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem, popř. dalšími obecně závaznými právními předpisy v platném znění.

5. Uzavřením nájemní smlouvy potvrzujete, že souhlasíte se zasíláním informativního e-mailu o službách a novinkách pronajímatele. Zasílání tohoto emailu můžete odmítnout, buď při podpisu nájemní smlouvy, anebo kdykoli poté doručením svého nesouhlasu s dalším zasíláním propagačních emailů na e-mailovou adresu info@pujcovna-lodi.cz či poštou na adresu sídla pronajímatele.

6. Půjčovna lodí Samba s.r.o. se zavazuje, že s Vašimi osobními údaji bude trvale nakládat důvěrným způsobem, pouze za účelem plnění povinností plynoucích z nájemní smlouvy a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a že svým jednáním nebo opomenutím nezpůsobí, aby jakákoliv osoba mohla jakýmkoli způsobem porušit ustanovení zákona o ochraně osobních údajů.

7. Eventuální neplatnost jednotlivých ustanovení nemá vliv na celkovou platnost těchto obchodních podmínek.

8. Smluvní strany prohlašují, že si tyto podmínky před podpisem přečetly, že jsou v souladu s jejich pravou a svobodnou vůlí a s obsahem těchto podmínek souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy na nájemní smlouvu.

9. Součástí těchto obchodních podmínek je ceník nájmu lodí na Sázavě, ceník nájmu lodí na Otavě, ceník nájmu lodí na Lužnici, ceník nájmu lodí na Ohři a ceník nájmu lodí na Moravě.

V Českém Šternberku dne 18. 4. 2016